Turneringsreglement Altaturneringen 2022

Spillesystem

Klasse G/J 6 til og med G/J 11, og tilrettelagt fotball: Fem (5) kamper inkl. en kamp søndag. (Resultat registreres ikke)

K
lasse G/J 13 til og med G/J 17 : Spiller innledende runder og sluttspill. Alle lag får minst fire (4) kamper.

Klasse G/J 20:  Minimum tre (3) kamper for alle lag. Spillesystem avhenger av påmelding. 

Dersom et lag ikke møter, benyttes NFFs kampreglement § 13 – 2 (punkt 3, første ledd). Ved uteblivelse settes resultatet til 0-3.

Har to eller flere lag samme poengsum i innledende runder, bestemmes rekkefølgen først av målforskjellen. Dersom denne er lik, går det lag foran som har flest scorede mål. For lag som fortsatt står likt er det innbyrdes oppgjør som avgjør. Ved tilfeller der lagene fortsatt står likt foretas loddtrekning.

I sluttspillet benyttes cupspill:

- Ved uavgjort resultat benyttes forlenget spilletid 2 x 5 min. I ekstraomgangene gjelder ”Golden Goal”; der laget som scorer først vinner, og kampen avsluttes.

- Dersom ekstraomgangene ender uavgjort benyttes følgende:


 • I klasse G/J 17 og G/J 15 avgjøres kampen med straffesparkkonkurranse best av fem straffespark. Hvis fortsatt uavgjort benyttes en mot en straffespark til ett lag scorer og det andre bommer.


 • I klasse G/J13 avgjøres kampen med straffesparkkonkurranse best av tre straffespark. Hvis fortsatt uavgjort benyttes en mot en straffespark til ett lag scorer og det andre bommer.

Spilletid

-2 x 20 min: klasse G/J 17 og G/J 15

-2 x 15 min: klasse G/J 13

-2 x 12 min: klasse G/J 11

 -2 x 12 min: øvrige klasser  

Matchball

Lagene tar med seg baller, og det laget som står oppført som hjemmelag stiller med matchball. Størrelsen på matchballen er som følger:


 • 5’er ball: klasse G/J 17 og G/J 15


 • 4’er ball: klasse G/J 13, G/J 11, G/J 10 og Tilrettelagt fotball


 • 4’er ball (lett): øvrige klasser

Feil matchball er ikke protestgrunnlag!

Turneringsjury og protester

Altaturneringen viser til NFFs Breddereglement § 6-8 når det gjelder etablering av turneringsjury samt regler i forbindelse med protester.

Protest

Protester skal være underskrevet av lagleder og innleveres skriftlig samtidig med protestgebyr pålydende 1000 kr. Protesten må nedlegges senest én (1) time etter kampslutt. Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.

Jury

På lagledertreffet torsdags kveld kl. 21:30 i turneringsteltet på Alta Idrettspark (Aronnes), velges en jury bestående av tre personer blant deltagende fotballkretser. Alle jurymedlemmene må tilhøre klubb eller krets. Samme klubb kan ikke ha flere personer i juryen.


Regler spillere


Hentereglerflytting av spillere fra lag til lag skal kun gjøres dersom man har for få spillere:

Mellom 11’er-lag kan det flyttes inntil tre spillere som har spilt på et annet av klubbens lag i samme aldersklasse.


 • Mellom 11’er/9’er og 7’er-lag kan det flyttes inntil to spillere. Det samme gjelder mellom 7’er-lag og 9’er-lag.


 • Mellom 3'er, 5’er og 7’er-lag kan det flyttes inntil én spiller.

Hver enkelt spiller har kun lov til å spille EN kamp for et annet lag i løpet av turneringen.

- Når alle i troppen har spilt en kamp for det andre laget, kan man begynne på ny runde

Reglene ovenfor gjelder flytting av spillere som er i samme aldersklasse. Det er lov å benytte seg av ubegrenset antall spillere fra yngre klasser. Her ber vi om at trenere/ledere tar hensyn til belastning på hver enkelt spiller.


Overårige spillere

I henhold til
NFFs Breddereglement § 2 – 3 praktiserer Altaturneringen følgende:


 • I 11’er og 9’er fotball kan det per kamp benyttes inntil to (2) overårige spillere per kamp.
 • I 7’er, 5’er og 3'er fotball kan det benyttes inntil én (1) overårig spiller per kamp.


 • Spilleren kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen årsklasse eller høyere.

Altaturneringen følger Finnmark Fotballkrets retningslinjer når det gjelder regler rundt overårige jenter:


 • Opptil 1 år overårig jente kan spille i gutteklassen under

Det gis ingen dispensasjoner for bruk av overårige spillere utover de gitt den enkelte fotballkrets.


Gjestespillere


For klasse G/J 11 og yngre har man lov til å benytte seg av inntil tre (3) spillere som er spilleberettiget for en annen klubb. Det er en forutsetning for slik deltagelse at det før turneringen starter foreligger en skriftlig avtalene mellom klubbene.

Samarbeidslag G/J 17

Likeverdige (mindre) klubber kan tillates samarbeid i klassene G 17 og J 17.

Krav til en felles søknad fra lagene med begrunnelse om spillere som har tilbud. Denne søknaden må være godkjent i klubbene, med bekreftelse/samtykke på at alle aktuelle spillere i aldersgruppen har fått tilbud om å delta.

Dispensasjoner

Dispensasjoner gitt av den enkelte fotballkrets gjelder også i turneringen. Ingen dispensasjoner vil bli gitt utover dette. Dokumentasjon må kunne legges frem ved forespørsel.

Laglister

Alle lag fra og med klasse G/J 13 til og med G/J 20 plikter å sende inn laglister i forkant av turneringen.

Hvert enkelt lag er selv ansvarlig for at laglistene er korrekt utfylt, og at spillere er spilleberettiget for klubben og laget. Det vil bli gjennomført stikkprøver av turneringsledelsen. Hvis feil blir avdekket, taper det laget som har brukt en ikke spilleberettiget spiller.

Reglement for advarsler og utvisninger

Rødt og gult kort

NFFs reglement for advarsler og utvisninger (reaksjonsreglement) gjelder slik:
Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Sanksjonen gjøres iht.
NFFs Reaksjonsreglement . Juryens avgjørelse er endelig.

Gult kort - advarsel

Dommeren skal fylle ut kampkort og levere inn til dommeransvarlig etter hver kamp. Følgende regler gjelder for gule kort:

Ved gult kort skal spilleren umiddelbart sone fem (5) minutter. Tiden regnes fra spillet gjenopptas, og lagets lagleder er ansvarlig tidtaker. Ved to gule kort til samme spiller i samme kamp regnes det som rødt kort, og spilleren kan ikke komme inn igjen på banen. Laget må fortsette kampen med en spiller mindre i fem (5) minutter før de får lov til å erstatte den utviste spilleren med en annen spiller.

Karantene: Spilleren som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp.

Ansvar: Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

Rød kort – utvisning

-Ved én (1) kamps karantene: Spilleren skal sone/stå over neste kamp i turneringen.

-Ved flere kampers karantene: Spilleren soner/står over det gitte antall kamper i turneringen. Dersom spilleren ikke har tilstrekkelig antall kamper igjen i turneringen, skal de kamper som ikke kan sones i turneringen, med unntak av én kamp, sones i førstkommende obligatoriske kamper.